פניות לרשות המקומית בנושאי ארנונה

פניות לרשות המקומית בנושאי ארנונה

כל תושב המעוניין לפנות בשאלות בנושאי ארנונה רשאי לפנות לרשות המקומית לקבלת תשובה –

ניתן לפנות לגזבר העירייה , למנהל הארנונה או לממונה על פניות הציבור ברשות המקומית.

רק במקרים חריגים ולאחר קבלת תשובת הרשות ניתן לפנות בכתב לממונה על המחוז במשרד הפנים בצירוף תשובת הרשות.