מעמד האישה

נהידה אלעוקבי, יועצת

תפקידי היועצת הם לפעול בקרב אוכלוסיית הרשות המקומית ועובדיה לקידום מעמד האישה והשוויון בין המינים, לביעור ההפליה נגד נשים ולמניעת אלימות כלפי נשים. לצורך ביצוע תפקידיה, על היועצת להיות מעורבת בהתוויית המדיניות של הרשות המקומית, לפקח על ביצוע מדיניות זו ועל הקצאת משאבים לשם כך לרבות לצורך יישום הוראות הדין המחייבות מתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים בקרב עובדי הרשות המקומית ועובדי החברות העירוניות. כמו כן, על היועצת להיות מעורבת בבחינת ההשלכות של החלטות הרשות המקומית על השוויון בין גברים לנשים (ניתוח רגיש מגדר), איתור צרכים וקבוצות אוכלוסייה לצורך הכנת תכניות ייעודיות, הרחבה ושיפור של שירותים קיימים בתחומי הפעולה של התפקיד, איסוף מידע ונתונים הנוגעים לתחומי הפעולה של התפקיד ועוד.

 

סמכויות:

במילוי תפקידה, תהיה היועצת כפופה ישירות לראש הרשות המקומית. היועצת צריכה להיות מוזמנת לכל ישיבה של מועצת הרשות המקומית ושל כל ועדה של הרשות, ויש לתת לה הזדמנות להביע את עמדתה בעל-פה או בכתב לפני קבלת כל החלטה הנוגעת לתחומי פעולתה, לתושבות הרשות המקומית או לעובדות הרשות. כמו כן, היועצת או עובד שהסמיכה לצורך כך זכאים להשתתף בישיבות מועצת הרשות או ועדותיה שבהן מתקבלות החלטות הנוגעות למצבת כוח האדם ברשות המקומית, לרבות בוועדות מכרזים.

 

במסגרת הפעולות בתחום בחורה עוסקת היועצת בהכשרות לנשים בנושאי קרוא וכתוב, הכשרות למקצוע – ריקמה ותפירה, ספרות ותסרוקות, פרויקט משותך עם ואדי עתיר לשימור זרעי מורשת דרך חקלאות ביתית, ועוד.

ניתן לפנות ליועצת לסיוע במצוקות של העברת כספי מזונות לקויה או הסדרות חסרות מול ביטוח לאומי, ויבוצע הקישור מול גופים תומכים, כגון עמותות 'איתך' (משפטניות למען צדק משפטי) ו'מען' (ארגון עובדים).