מכרז לאספקת תוכנות ושרותי תמיכה

מספר מכרז
18/2017
מועד אחרון לשאלות
تاريخ انتهاء التقديم

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום סך של 2,000 ₪ (אשר לא יוחזר) במשרדי המועצה המקומית חורה, בחדר מזכיר המועצה המקומית חורה בימים א׳-ה׳ בין השעות 08:00 - 12:00 בתאום מראש בטלפון 08-6868404.

כל המעוניין להשתתף במכרז ימציא הצעת מחיר בצרוף המסמכים הנדרשים בשני עותקים במעטפת המכרז לתיבת המכרזים במשרדי המועצה המקומית חורה, משרד מזכיר המועצה לא יאוחר מיום 25/1/2018 בשעה 2:001.