ועדות המועצה

ועדת מכרזים
(חובה)​
​יו"ר:  קאיד אבולקיעאן
חבר:  מאג'ד אלנעאמי
חבר:  חליל אבולקיעאן
מוזמנים: יועץ משפטי, גזבר, מנהל מחלקה לפי עניין, מבקר
מרכז: מזכיר המועצה  
ועדת בקורת
(חובה)​
יו"ר:  יצחק אבולקיעאן
חבר:  מסעד עבד
חבר:  פארוק אלעטאונה
חבר:  מבקר המועצה
מרכז: מזכיר המועצה​
ועדת קניות /רכש
(חובה)​
יו"ר:  גזבר המועצה
חבר:  יועץ משפטי
חבר:  מנהל מחלקת חינוך
חבר:  מהנדס המועצה
מרכז: גזבר המועצה​
ועדת הנחות
(חובה)​
יו"ר:  חאבס אלעטאונה
חברים: קאיד אבולקיעאן, חאלד אלעסיבי
חבר:  גזבר המועצה
חבר:  מנהל מחלקת הרווחה
חבר:  יועץ משפטי
מרכז: מזכיר המועצה
​ועדת מל"ח 
(חובה)
יו"ר:  ראש המועצה
חבר:  רמ"ט – מזכיר המועצה
חבר:  קב"ט
מרכז: מזכיר המועצה
מוזמנים:  מנהלי מחלקות​