ספורט עממי

הענף

האירוע

קהל יעד

מס'

משתתפים

מיקום פעילות

מימון הפעילות

כדורגל

"בי"ס חברתי"- מפעלות

חינוך

א'-ט'

75

אולם הספורטוהמגרשהמשולב

המועצהבשיתוף

עם מפעלות חינוך

וחברה

כדורגל

Sport for life - מפגשי

כדורגל חודשיים בשת

עם ישובים שכנים מהמגזר

היהודי

ג'-ד' 20 בנים

ה'-ו' 20

בנים ובנות

40

בחורה ובישובים שכנים מהמגזר

היהודי

מנהל הספורט

ואונ' קלן בגרמניה

כדורסל

Sport for life - מפגשי

כדורסל חודשיים בשת

עם ישובים שכנים מהמגזר

היהודי

ה'-ו' 20 בנות

20

בחורה ובישובים שכנים מהמגזר

היהודי

מנהל הספורט

ואונ' קלן בגרמניה

כדורגלקט

רגל

עיר ללאאלימות-מניעה

דרך הספורט

ז'- י"ב

80

אולם הספורט, 2 מגרשיםמוארים

בשכונות 4 ו- 8

משרד בטחון

הפנים

אופניים

רכיבותמשותפות

זומעלה

20

מחוץ ליישוב

מועצה בשיתוף

עם מנהלהספורט

הוקי רולר

(Floor Ball)

מועדון הוקי

ג'-ה'

40

בחצר בי"סאלמאג'ד.אימונים

במגרש המשולבליד אולםהספורט

מנהל הספורט

ומועצה מקומית

קריקט

מועדון קריקט

מועדון קריקט

ג'- ח'

60-70

התשתית נבנתהבבי"ס אלמאג'ד

)שכונות 4 ו- 10 (. אימוניםבאולם

ספורט כל יוםשישי.

מנהל הספורט

ומועצה מקומית

אירוביקה

והתעמלות

חוג אירוביקהלנערות

בסיכון

בנות בסיכון

ט'-י"ב

30

מרכז הצעירים

מחלקת רווחה

ומועצה מקומית

כדורשת

ליגת מאמאנטאימהות

אימהות

45-50

אולם הספורט

מנהל הספורט

ומועצה מקומית

התעמלות

חוג התעמלותלאזרחים

 

65 ומעלה

20

מרכז פיסלקשיש

מועצה מקומית